Cysylltiadau

Women's History Scotland

Yn hyrwyddo astudio ac ymchwilio i hanes menywod a rhywedd, yn enwedig ar gyfer y rhai sy’n gweithio yn yr Alban neu ar themâu Albanaidd.

http://www.womenshistoryscotland.org/


Women’s History Association of Ireland

Sefydlwyd yn 1989, amcan WHAI yw hyrwyddo ymchwil i hanes menywod yn Iwerddon.

http://www.whai.ie/


The National Women's History Project (US)

Sefydlwyd yng Nghaliffornia yn 1980, cenhadaeth y prosiect yw adnabod a dathlu llwyddiannau amrywiol a hanesyddol menywod trwy ddarparu gwybodaeth a defnyddiau a rhaglenni addysgol .

http://www.nwhp.org/


International Federation for Research in Women’s History

Mae’r International Federation for Research in Women's History/Fédération Internationale pour La Recherche en Histoire des Femmes yn annog a hyrwyddo ymchwil i bob agwedd ar hanes menywod a rhywedd ar lefel ryngwladol.

http://www.ifrwh.com/


Prosiect Hanes Llafar: Menywod Yng Nghymru (1920 – 1960)

Prosiect hanes llafar a wnaethpwyd gan Ferched y Wawr mewn partneriaeth â Choleg y Drindod, Caerfyrddin ac Amgueddfa Werin Cymru, i gofnodi hanes bywydau menywod yng Nghymru ganol yr ugeinfed ganrif.

http://www.hanesmerchedcymru.merchedywawr. com/


Centre for the History of Women's Education

Yn seiliedig ar Brifysgol Winchester, mae’n darparu fforwm ar gyfer ymchwilio i natur ryweddol y ddarpariaeth, yr arfer ac agweddau yn y byd addysgol.

http://www.winchester.ac.uk/research/attheuniv ersity/education_health_social%20care/centre_h istory_womens_education/Pages/CentrefortheHis toryofWomen'sEducation.aspx


UK Centre for the History of Nursing and Midwifery

Mae UKAHN yn gymdeithas ysgolheigaidd. Ei hamcan yw cyfnewid gwybodaeth a syniadau am hanes nyrsio.

http://www.nursing.manchester.ac.uk/ukchnm/


Center for Women’s & Gender Studies

Prifysgol Texas yn Austin: mae’n meithrin ymchwil academaidd, dysgu, eiriolaeth a phartneriaethau cymunedol i gefnogi dod â gwahaniaethu ar sail rhyw i ben.

 http://www.utexas.edu/cola/centers/cwgs/


CWLU Her Story Project

Hanes Undeb Rhyddid Menywod Chicago.

http://www.cwluherstory.com/


Cymdeithas Hanes Pobl Cymru / Llafur: The Welsh People’s History Society

Mae Llafur yn dod â phobl o bob math, sydd â diddordeb yn hanes pobl Cymru at ei gilydd. Trefnir ystod eang o ddigwyddiadau yn edrych ar agweddau ar ein hanes a chyhoeddir y cylchgrawn Llafur.

http://www.llafur.org/indexe.htm


Casgliad y Werin Cymru / People’s Collection Wales

Gwefan yn llawn ffotograffau, recordiadau sain, dogfennau, fidoes a storïau am hanes a threftadaeth Cymru a’i phobl.

http://www.peoplescollectionwales.co.uk/Home


Honno

Gwasg gydweithredol annibynnol yn cael ei rhedeg gan fenywod yw Honno. Mae wedi ymrwymo i gyhoeddi’r ysgrifennu gorau gan fenywod o Gymru.

http://www.honno.co.uk/The Fawcett Society

Fawcett yw prif ymgyrchydd y DU dros gydraddoldeb rhwng dynion a menywod. Mae’n ymgyrchu dros gynrychiolaeth mewn gwleidyddiaeth a bywyd cyhoeddus; dros dâl cyfartal; gwerthfawrogi gwaith ym myd gofal; a’r modd y caiff menywod eu trin yn y system gyfiawnder.

http://www.fawcettsociety.org.uk/index.asp?Pag eID=100


Merched y Wawr

Mudiad i fenywod sy’n siarad Cymraeg yng Nghymru.

http://www.merchedywawr.co.uk/


Women’s Institute / Sefydliad y merched

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Sefydliad y Merched ym Mhrydain ar 11 Medi 1915 yn Llanfair Pwllgwyngyll, Ynys Môn. Aelodaeth wledig sydd gan y mudiad yn bennaf a dyma’r asiantaeth wirfoddol fwyaf ar gyfer menywod yn y DU. Cedwir ei archifau yn y Women’s Library.

http://www.thewi.org.uk/


The Townswomen’s Guild

Sefydlwyd yn 1929, mae’r Townswomen’s Guild yn fudiad ar gyfer menywod cyffredin sy’n byw yn ein trefi a’n dinasoedd. Mae cynnig cefnogaeth, cwmnïaeth a chynhaliaeth fel y gall menywod anrhydeddu eu gorffennol a sylweddoli eu dyfodol.

www.townswomen.org.uk


Soroptimist International Soroptimistiaid Rhyngwladol

Sefydlwyd yn 1921, mae’r Soroptimistiaid Rhyngwladol yn fudiad gwasanaeth gwirfoddol byd-eang ar gyfer menywod proffesiynol a’r rhai sydd mewn busnes. Mae’n gweithio i wella bywydau menywod a merched, mewn cymunedau lleol a ledled y byd.

http://sigbi.org/Trefnir y cysylltiadau hyn fel a ganlyn:


Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda i ychwanegu at,iI gywiro neu i newid yr awgrymiadau hyn.


Archifau Cymru

Dyma’r porth i dros 7,000 o gasgliadau o gofnodion hanesyddol mewn 21 archifdy yng Nghymru. Mae Archifau Cymru yn rhan o Rwydwaith Archifau Cenedlaethol y DU.

http://www.archiveswales.org.uk/


Amgueddfeydd Cymru

Mae gan y saith amgueddfa sy’n rhan o Amgueddfa Cymru amrywiaeth enfawr o gasgliadau o ddefnyddiau yn ymwneud â, neu wedi’u gwneud gan fenywod yng Nghymru, ac sydd, yn ogystal, yn taflu goleuni ar fywydau Cymraësau yn ystod y ddau fileniwm diwethaf.

http://www.museumwales.ac.uk/en/2374/


The National Archives

Archif swyddogol y llywodraeth, sy’n cynnwys cofnodion sy’n mynd yn ôl dros 1,000 o flynyddoedd.

http://www.nationalarchives.gov.uk/


The People’s History Museum, Manchester

Caiff Archif Hanesyddol a Chanolfan Astudio Llafur (LHASC) eu cadw yn y People’s History Museums. Mae yma archifau mudiadau’r dosbarth gweithiol, o’r Siartwyr i Lafur Newydd, gan gynnwys Plaid Lafur a Phlaid Gomiwnyddol Prydain.

http://www.phm.org.uk/archive-study-centre/online-catalogue/


The National Records of Scotland

Cyfunwyd Archif Genedlaethol yr Alban â Swyddfa Gofrestr Gyffredinol yr Alban (sy’n cofnodi Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau) yn 2011. Mae gwefan newydd ar y gweill.
http://www.nas.gov.uk/


The Public Record Office of Northern Ireland (PRONI)

Archifdy swyddogol Gogledd Iwerddon; lle caiff dogfennau cyhoeddus a defnyddiau archifol eraill eu rhoi ar adnau.

http://www.proni.gov.uk/


The National Archives of Ireland

Yn cynnwys cofnodion ar gyfer Iwerddon gyfan.

http://www.nationalarchives.ie/


ARCHON Directory

Mae’r cyfeiriadur hwn yn rhoi mynediad i holl archifdai y Deyrnas Unedig ac hefyd i sefydliadau eraill yn y byd sydd â chasgliadau sylweddol o lawysgrifau a restrir ym mynegai’r National Register of Archives.

http://www.nationalarchives.gov.uk/archon


Archives Hub

Mae adnodd hwn yn caniatáu i chi chwilio ar draws y cyfoeth o archifau a gedwir mewn bron 200 o sefydliadau yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Rhoddodd chwiliad allweddol yn defnyddio’r gair ‘woman’ 16635 o ymatebion!

http://archiveshub.ac.uk/


The Women’s Library

Mae’r Women’s Library yn ganolfan gymdeithasol lle cedwir y casgliad mwyaf o hanes menywod yn y DU. Ar hyn o bryd mae’n rhan o Brifysgol Fetropolitan Llundain ond mae ei dyfodol yn ansicr ar ôl Rhagfyr 2012.

http://www.londonmet.ac.uk/thewomenslibrary/


The Feminist Library

Mae llyfrgell hon yn gasgliad archifol sylweddol o lenyddiaeth Mudiad Rhyddid Menywod, yn enwedig defnyddiau yr ail don yn dyddio o ddiwedd yr 1960au i’r 1990au.  

http://feministlibrary.co.uk/


The Feminist Archive (South)

Fe’i cedwir bellach yn Llyfrgell Prifysgol Bryste. Mae’r Archif yn cofnodi ail don Ffeministiaeth (yn genedlaethol a rhyngwladol) c. 1960-2000. Rhaid rhoi rhybudd ymlaen llaw os am weld y casgliad.

http://www.bristol.ac.uk/library/resources/specialc ollections/archives


History to Her Story

Yn dathlu bywydau yn Swydd Efrog o’r 1100au hyd heddiw, ac ar gadw ym Mhrifysgol Huddersfield.

http://historytoherstory.hud.ac.uk/


The Hypatia Trust

Llyfrgell ac archif wedi’i seilio yng Nghernyw, sy’n canolbwyntio ar weithiau llenyddol, artistig a gwyddonol menywod a’u cyfraniad at gymdeithas a diwylliant.  Cedwir rhan o’r casgliad yn Llyfrgell Prifysgol Exeter.

http://as.exeter.ac.uk/library/about/special/archive s/rare/title_43757_en.html

http://www.hypatia-trust.org.uk/general.html


Glasgow Women’s Library

Yma ceir llyfrgell fenthyg, casgliadau archifol ac arteffactau hanesyddol a chyfoes yn ymwneud â bywydau, hanes a llwyddiannau menywod. Cyswllt i’r Archif yw hwn.

http://archive.womenslibrary.org.ukAletta, Institute for Women’s History, Amsterdam

Aletta (IIAV gynt) yw cartref casgliad Archifau Rhyngwladol Mudiad y Menywod.

A Mapping the World of Women’s information Services

Mae basdata’r gwasanaeth gwybodaeth hwn yn lle da i ddechrau i gael hyd i ragor o wybodaeth  am sefyllfa menywod mewn gwlad benodedig. Ceir cyfeiriadau a gwybodaeth am dros 400 o ganolfannau gwybodaeth menywod o ledled y byd ynddo.

http://www.iiav.nl/mapping-the-world/


Rhwydwaith Hanes Menywod Gorllewin Lloegr a De Cymru / The West of England & South Wales Women's History Network

Sylfaenwyd yn 1993 gan grŵp o academyddion benywaidd ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr a oedd eisiau annog ymchwil a sbarduno diddordeb mewn hanes menywod a hanes rhywedd yn ne-orllewin Prydain. Roedd ymgorffori De Cymru yn nheitl y Rhwydwaith yn adlewyrchu’r ffaith fod menywod o Gymru yn ymwneud â’r rhwydwaith fwyfwy.

http://humanities.uwe.ac.uk/swhisnet/swhisnet.h tm


The Women’s History Network

Mudiad ar draws y DU sy’n amcanu at hyrwyddo hanes menywod ac annog dynion a menywod i ymddiddori yn y pwnc.

http://www.womenshistorynetwork.org/


HerStoria

Cylchgrawn hanes menywod a argreffir yn chwarterol.

http://www.herstoria.com/