Cyfieithwyd gan Catrin Stevens


Adran yr Aelodau

Digwyddiadau


Gwybodaeth

Adran ar gyfer aelodau AMC/WAW yn unig yw hon. Bydd angen i chi fewngofnodi i weld Cylchlythyron cyfredol, negeseuon oddi wrth aelodau eraill a darluniau o ddigwyddiadau.


Cyfieithwyd gan Catrin StevensIndex to past newsletters 1999 to 2010 - dogfen pdf a baratowyd gan Avril Rolph ym Medi 2011.


Gweler  Cyn-gylchlythyrau

Dadorchuddiwyd Plac Glas er cof am Emily Phipps, cyn-brifathrawes yn Abertawe, swffragét, ac ymgyrchydd dros undebau llafur ar ddydd Llun 18fed Tachwedd. Siaradodd Avril Rolph, Ysgrifennydd AMC/WAW am fywyd Emily ac roedd Jenny Sabine, Cadeirydd, Gail Allen, Trysorydd a Paulette Pelosi (aelod) yn bresennol hefyd.
Roedd hyn yn ganlyniad llwyddiannus iawn misoedd o ymgyrchu. I weld cofnod Avril ar Emily Phipps yn Wikipedia dilynwch y cyswllt hwn


http://en.wikipedia.org/wiki/Emily_Frost_Phipps

Gellir gweld eitemau hŷn o newyddion trwy ddilyn y cyswllt hwn.


Adran ar gyfer aelodau AMC/WAW yn unig yw hon. Bydd angen i chi fewngofnodi i weld Cylchlythyron cyfredol, negeseuon oddi wrth aelodau eraill a darluniau o ddigwyddiadau.


Cynhaliodd Christine Chapman, AC Cwm Cynon ac aelod hirdymor o’r Archif ddigwyddiad yn y Senedd i dynnu sylw at waith yr Archif yn y gorffennol a’r presennol. Diolch o galon iddi.

Ymunodd nifer o ACau, gan gynnwys y Llywydd Rosemary Butler (aelod hirdymor arall) â ni i edrych ar yr arddangosfeydd ac i wrando ar sgyrsiau gan Deirdre Beddoe, Catrin Stevens a Rebecca Reitsis o Gronfa Treftadaeth y Loteri sy’n noddi’r prosiect Lleisiau o Lawr y Ffatri.


Gwrando ar araith Christine Chapman AC yn y Senedd. Ceir rhagor o ffotograffau ar dudalen yr aelodau.


AMC yn y Senedd, 19eg Chwefror 2014

Cynhaliwyd Cynhadledd 2014 ar benwythnos y 4ydd a’r 5ed o Hydref ym Mhrifysgol Bangor lle'r oedd yr adran Astudiaethau Menywod yn dathlu ei 20fed Pen-blwydd. Derbyniwyd nawdd hael gan Ganolfan Ehangu Mynediad y Brifysgol, ac mae’r Archif yn dra diolchgar am hynny. Yn ogystal â rhaglen lawn a diddorol o ddarlithoedd, cafodd y mynychwyr gyfle i weld rhai o ganlyniadau’r prosiect Lleisiau o Lawr y Ffatri mewn arddangosfa yng nghefn yr ystafell.Newyddion

Cynhadledd AMC ym Mangor, 8fed-9fed Hydref 2016


Fel arfer bu hwn yn ddigwyddiad llwyddiannus iawn, gyda llu o bapurau diddorol yn rhychwantu cyn-hanes (Ffigurynnau Fenws) trwy’r Oesoedd Canol cynnar a diweddar (Nest o Ddeheubarth a Gwerful Mechain), i ganol yr ugeinfed ganrif. Diolch i’r holl siaradwyr, ac yn arbennig felly i’r Athro Tony Brown ac Annie Williams a ddaeth i’r adwy i roi papurau ar y funud olaf.

Cafwyd digon o gyfleoedd i rwydweithio, ac roedd y lluniaeth yn dda ac yn effeithlon. Rhaid diolch yn arbennig i Shân Robinson am ei holl waith trefnu anhygoel, a bu Val Wakefield yn ei chynorthwyo yn ddeheuig.


Lansiwyd gwefan Menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf: y Profiad Cymreig, yn ystod y gynhadledd.


Llongyfarchiadau Catrin Stevens!

Yng Nghymru roedd y cyfnod wedi’r Ail Ryfel Byd yn un o ddirywiad graddol i ddiwydiannau mawr, traddodiadol, gwryw-gyfeiriedig, glo, dur a llechi. Tra bod llyfrgelloedd cyfan wedi eu cysegru i groniclo twf a chwymp y glöwr a’r chwarelwr arwrol yn hanes Cymru, mae storïau’r menywod dosbarth-gweithiol, a lafuriodd yn ein ffatrïoedd yng Nghymru yn yr un cyfnod, wedi eu hanwybyddu a’u hesgeuluso i bob pwrpas. Mae Voices from the Factory Floor yn ceisio gwneud iawn am hyn trwy ganiatáu i’r menywod adrodd eu hanesion eu hunain. Recordiwyd dros 200 o ‘ferched ffatri’ yn y prosiect hanes llafar hwn, a drefnwyd gan Archif Menywod Cymru / Women’s Archive of Wales, ac a ariannwyd trwy grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (Cymru) a noddwyr eraill.

Mae eu storïau yn rhyfeddol. Sonia’r menywod am weithio oriau hirion, am gyflogau pitw ac amodau gwaith anodd heb fawr ddim rheoleiddio ar iechyd a diogelwch, ond yn ogystal am gydlyniad cymunedol, camaraderie, defodau dadleuol a bywyd cymdeithasol bywiog. Rhoes llawer ohonynt heibio eu huchelgeisiau personol a thrwy eu haberth llwyddon nhw, yn y chwedegau a’r saithdegau yn arbennig, i godi eu teuluoedd allan o dlodi. Mae lleisiau’r menywod rhyfeddol, cyffredin hyn yn haeddu cael eu clywed a’u gwerthfawrogi.


Cyhoeddedig 15 Chwchfror 2017, Amberley Press