jump to content

Rhoi eich papurau ar adnau

Un o nodau allweddol Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales yw casglu cofnodion bywydau a phrofiadau menywod yng Nghymru, a’u rhoi ar adnau mewn archifdai cyhoeddus priodol (e.e. archifdy sirol) i’w cadw’n ddiogel a’u gwneud yn hygyrch i’r cyhoedd.

Rydym yn casglu:

  • Dyddiaduron, llythyron, darluniau,
  • dogfennau, llyfrau lloffion, llyfrau cofnodion,
  • llyfrau nodiadau, toriadau papur newydd,
  • posteri, taflenni a memorabilia arall.

Os oes gennych unrhyw un o’r rhain neu os oes gan rywun arall rai, ac os ydych chi neu’r perchennog yn fodlon i’w rhoi ar adnau, trwy ‘Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales’, gallwch roi’r holl wybodaeth angenrheidiol ar y Ffurflen Rhoi ar Adnau a’i hebostio at ein Swyddog Casgliadau, neu ei phostio at:

Swyddog Casgliadau AMC/WAW

c/o Archifau Morgannwg, Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd, CF11 8AW

Am ragor o wybodaeth, gallwch ffonio: 029 2087 2299

Nodwch os gwelwch yn dda, nad ydym fel arfer yn gallu derbyn arteffactau, er efallai y gallwn eich cynghori ble i gael hyd i gartref addas ar eu cyfer. 


Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn rhoi papurau a.y.b. ar adnau mewn cadwrfeydd priodol cyn gynted â phosibl, er mwyn eu diogeli ac oherwydd yr hanes a gynrychiolir ganddynt, oherwydd:

  • Cânt eu cadw mewn archif neu gadwrfa addas i’r person neu’r gymdeithas a greodd neu a oedd yn berchen arnynt yn wreiddiol.
  • Cânt ofal proffesiynol a’u storio mewn amgylchedd dan reolaeth i’w gwarchod rhag golau, lleithder a gormod o wres, ac felly cânt eu cadw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
  • Byddant yn hygyrch i’r cyhoedd * ar gyfer ymchwil dan oruchwyliaeth gan haneswyr a phobl eraill sydd â diddordeb ynddynt yn ystafell chwilio’r gadwrfa.

*Weithiau, pan fo eitemau yn arbennig o sensitif, a bod y rhoddwr neu’r perchennog yn dymuno hynny, gellir trefnu embargo o amser penodedig arnynt.

Efallai y penderfynwch chi ohirio rhoi’r defnydd ar adnau am gyfnod arbennig (e.e. yn ystod eich bywyd chi neu’r perchennog). Gallwn ddarparu labeli yn nodi bod y defnydd i’w roi ar adnau, ar yr adeg briodol, trwy ‘Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales’ a rhoi manylion cyswllt i chi. Dan y fath amgylchiadau, bydd archifyddion yn barod i’ch cynghori ar sut i’w storio yn eich cartref.  

Os byddwch chi neu’r perchennog yn penderfynu peidio rhoi’r defnydd ar adnau, gofynnwn a ellir, gyda chaniatâd, dynnu ei lun neu ei sganio’n ddigidol a’i ychwanegu at wefan AMC/WAW, fel bod tystiolaeth hanesyddol yn dal ar gael i ymchwilwyr.