jump to content

Gweithdrefn

Gweithdrefn rhoi defnydd ar adnau yng nghasgliadau archif AMC/WAW

Nod allweddol Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales yw adnabod, achub a chadw defnyddiau perthnasol i fywydau menywod yn y gorffennol, heddiw ac yn y dyfodol.  Gellir cyflawni hyn trwy gasglu cofnodion perthnasol yn weithredol, a threfnu i’w rhoi ar adnau mewn cadwrfa gydnabyddedig briodol.  Derbyniwyd y cynllun a ddisgrifir yma, gyda’r ffurflenni a thelerau’r rhodd yn atodedig, gan y mudiadau sy’n aelodau o Gyngor Archifau Cymru (ARCW), sy’n cynnwys holl Archifdai’r awdurdodau lleol, sawl prifysgol a sefydliadau cenedlaethol, y mae gan bob un ohonynt staff cymwys proffesiynol. 

Egwyddor y cynllun rhoi ar adnau yw bod casgliadau sy’n cael eu cynnig i Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales, yn cael eu cyfeirio at yr archifdy priodol. Yr archifdy priodol fydd yr un sydd â’r cysylltiadau agosaf, yn ddaearyddol neu o ran thema â chrëwr y casgliad.  Dewisir yr archifdy wedi trafodaeth â pherchennog y cofnodion, Ymgynghorydd AMC/WAW a’r archifdy perthnasol.  

Gall trosglwyddo’r casgliad ei hun gael ei wneud yn uniongyrchol rhwng y perchennog a’r archifdy y cytunwyd arno, neu trwy Bwyllgor AMC/WAW, neu trwy Ymgynghorydd Archifau  AMC/WAW, fel y bydd yn briodol. Gweinyddir y casgliadau gan yr archifdy, a fydd yn cydnabod eu derbyn, ac yn cadw’r casgliadau dan enw Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales. Felly casgliad rhithwir a sefydlir, wedi ei wasgaru o ran lleoliad, ond a gedwir dan enw Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales ac a dderbyniwyd gan AMC/WAW ar gyfer ei chofnodion.


Bydd y Rhoddwr (Rhoddwyr) Gwreiddiol yn:

 • Derbyn copi o Bolisi Casglu a Thelerau Rhoi ar Adnau'r cadwrfeydd perthnasol, a chyngor ar sut i roi’r defnydd ar adnau.

 • Mynd â, neu drefnu mynd â’r defnydd i’r archifdy.

 • Derbyn cydnabyddiaeth o dderbyn y casgliad, gan gynnwys y rhif cyfeirio a rydd yr Archifdy i’r casgliad.

Bydd yr Ymgynghorydd Archifau (Archifau Morgannwg) yn:

 • Trafod y defnyddiau a gynigir gyda’r archifdy priodol
 • Datrys unrhyw ymholiadau am leoliad y casgliadau
 • Anfon llythyr o gydnabyddiaeth a Thelerau Rhoi ar Adnau i’r rhoddwr, a fydd yn ei arwyddo ac yn dychwelyd y slip atodedig
 • Cydlynu’r gwaith papur ar gyfer rhoddion i bob archif yng Nghymru a sicrhau copïau ohono ar gyfer AMC/WAW yn chwarterol.

Bydd Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales (y Rhoddwr ar Adnau) yn:

 • Bydd Cadeirydd AMC/WAW yn arwyddo derbynebau fel y rhoddwr ar adnau
 • Bydd casgliadau o lyfrau print yn cael eu cyfeirio at Sian Williams, Llyfrgellydd, Llyfrgell Glowyr De Cymru.
 • Caiff casgliadau o arteffactau eu cyfeirio at y person priodol.

Bydd y Gadwrfa yn:

 • Cydnabod derbyn y casgliad oddi wrth y Rhoddwr ar Adnau, y Rhoddwr ac Ymgynghorydd yr Archif.
 • Derbyn casgliadau trwy AMC/WAW fel rhan o gasgliad Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales.
 • Anfon copi o gofnod manwl y casgliad, yn rhestru pob eitem, at AMC /WAW. Bydd copîau o’r cofnod hwn ar gael i ymchwilwyr yn ystafell ymchwilio’r archifdy ac ar Gofrestr Cenedlaethol Archifau, a bydd ar gronfa ddata'r gadwrfa a/neu Archifau Cymru/Archives Wales

Mehefin 2017