jump to content

Polisi preifatrwydd

Am ein polisi cwci,  Gwasgwch Yma  os gwelwch yn dda

Pan fyddwch yn gofyn am wybodaeth gan AMC/WAW, yn ymaelodi, yn mynychu cynhadledd neu ddigwyddiad arall, efallai y bydd AMC/WAW yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth amdanoch eich hun. Mae’r datganiad hwn yn egluro sut y byddwn yn gofalu am yr wybodaeth hon a pha ddefnydd a wnawn ohoni. 

Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol dan Ddeddf Gwarchod Data 1998 a’r Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol i sicrhau na fydd eich gwybodaeth bersonol yn cyrraedd y dwylo anghywir. Rhaid i ni, hefyd, sicrhau bod y data sydd gennym amdanoch yn gywir, yn ddigonol, yn berthnasol, ddim yn ormodol ac na chedwir ef yn hwy nag sydd ei angen tra eich bod yn aelod o’r gymdeithas. 

Data:

Mae AMC/WAW yn prosesu eich data personol er mwyn cofnodi a rheoli eich aelodaeth: manylion aelodaeth,(gan amlaf eich enw llawn, eich cyfeiriad post, rhif(au) ffôn, cyfeiriad e-bost, manylion taliadau), i gyfathrebu â chi trwy ddarparu cylchlythyron, yr Adroddiad Blynyddol a manylion am y Cyfarfod Blynyddol, gwybodaeth am gynadleddau  AMC/WAW a digwyddiadau eraill (gan gynnwys rhai cymdeithasau/sefydliadau eraill) y gall fod gan aelodau ddiddordeb ynddynt, ac i hyrwyddo amcanion a delfrydau AMC/WAW.

 Gwefan:

Mae AMC/WAW yn cyflogi Waters (https://www.waters-creative.co.uk/) i reoli ein gwefan a thrwy hynny, ein haelodaeth. Disgwyliwn i drydydd parti o’r fath y byddwn yn trosglwyddo ein data iddo barchu diogelwch eich data personol a’i drin yn unol â’r gyfraith. Dim ond ar gyfer pwrpasau penodol y byddwn yn galluogi trydydd parti o’r fath i brosesu eich data personol ac ar sail ein cyfarwyddiadau ni.

Rydym yn casglu ac yn prosesu data amrywiol o’n gwefan, megis

a) mae ffurflenni a lenwir ar ein gwefan yn caniatáu i ni gasglu gwybodaeth amdanoch fel y gallwch dderbyn yr wybodaeth y gofynnoch amdani.

b) Unrhyw ddata a gasglwyd trwy gysylltiadau oddi wrthoch chi i ni, am unrhyw reswm.

Defnyddir y casgliad hwn o ddata ar gyfer dadansoddiad ystadegol o’n gwefan, at ein defnydd ni. Ni fydd unrhyw wybodaeth a rennir yn cynnwys unrhyw fanylion personol ac ni fydd modd adnabod pwy ydych ohono, ond caiff ei gynnwys mewn data am ein hymwelwyr a sut maent yn defnyddio’r wefan.

 Diogelwch:

Dim ond gwybodaeth sydd ei hangen ar gyfer pwrpas penodol fydd AMC/WAW yn ei gasglu, e.e. i gynnal cofrestr gyfamserol o’n haelodau. Cedwir y data yn ddiogel a chaiff mynediad iddo ei gyfyngu i rai o swyddogion AMC/WAW a Waters, a gyflogir gan AMC/WAW i reoli gwefan AMC/WAW (gweler uchod).  

Mae gan aelodau a phobl eraill sydd wedi cysylltu ag AMC/WAW ac sydd wedi rhoi data personol i ni hawl i gael copi o’r holl wybodaeth sydd gennym amdanoch. I sicrhau copi cysylltwch â info@womensarchivewales.org, neu ysgrifennwch at yr Ysgrifennydd Aelodaeth, Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales, c/o Archifau Richard Burton, Llyfrgell Parc Singleton, Prifysgol Abertawe, Campws Parc Singleton,  Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP.